• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาญาโณ
วัดบ้านเหล่าน้อย
2
ชยธมฺโม
วัดพระกลางทุ่ง
3
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
4
กิตติโสภโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
5
ฐานรโต
วัดพระกลางทุ่ง
6
จารุธมฺโม
วัดจอมแจ้ง
7
-
วัดหัวบึงทุ่ง
8
อธิจิตฺโต
วัดศรีบัวบาน
9
กิตฺติปญฺโญ
วัดหัวเวียงรังษี
10
ธีรธมฺโม
วัดหัวบึงทุ่ง
11
ธมฺมิสสฺโร
วัดพันทคีรี
12
อคฺคธมฺโม
วัดโพนแพง
13
วชิรปญฺโญ
วัดศรีมงคล
14
อธิปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
15
ชุตินฺธโร
วัดโสภณธรรมาราม
16
สนฺติธมฺโม
วัดศรีโคตรคีรี
17
จนฺทธมฺโม
วัดโคกสว่างพัฒนา
18
วิจาโร
วัดโพธิ์ศรี
19
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดดงป่ายูง
20
ฐิตญาโณ
วัดป่าดงมเหศักดิ์
21
สุปภาโส
วัดหนองกุดแคน
22
นาควโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
23
จิตตทนฺโต
วัดหนองสะโน
24
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์สุม
25
สุทธิวํโส
วัดมรุกขนคร
26
อิทฺธิเตโช
วัดโพนแพง
27
จินฺตามโย
วัดหนองสะโน
28
วรญาโณ
วัดศรีโคตรคีรี
29
อาทิจฺจพโล
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
30
นรินฺโท
วัดดอนนางหงส์
31
อคฺคปญฺโญ
วัดโคกสว่าง
32
ยโสธโร
วัดศรีบุญเรือง
33
คมฺภีรปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
34
โอภาโส
วัดเหล่าน้อย
35
สุรกฺโข
วัดจำปา
36
สิริวณฺโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
37
ญาณธีโร
วัดพระธาตุพนม
38
พุทฺธิวํโส
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
39
พลาธิโก
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
40
อภินนฺโท
วัดเหล่าน้อย
41
วชิรญาโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
42
ปจฺโจปการี
วัดพระธาตุพนม
43
จนฺทรํสี
วัดหัวดอน
44
จิตธมฺโม
วัดศรีโคตรคีรี
45
กตปุญฺโญ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
46
วชิรเมธี
วัดพระธาตุพนม
47
ฐิตวีริโย
วัดมรุกขนคร
48
ธีรวโร
วัดพระธาตุพนม
49
วชิรวํโส
วัดบูรพาราม
50
ปุญญสิทธิ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
ทั้งหมด 86 รายการ
1 / 2