• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยธมฺโม
วัดพระกลางทุ่ง
2
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
3
ฐานรโต
วัดพระกลางทุ่ง
4
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์สุม
5
อาทิจฺจพโล
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
6
ญาณธีโร
วัดพระธาตุพนม
7
พุทฺธิวํโส
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
8
อภินนฺโท
วัดเหล่าน้อย
9
วชิรญาโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
10
ปจฺโจปการี
วัดพระธาตุพนม
11
กตปุญฺโญ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
12
วชิรเมธี
วัดพระธาตุพนม
13
ฐิตวีริโย
วัดมรุกขนคร
14
ธีรวโร
วัดพระธาตุพนม
15
ปุญญสิริ
วัดพระธาตุพนม
16
ถามวโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
17
เตชวโร
วัดบ้านเหล่าน้อย
18
มหาวํโส
วัดหัวบึงทุ่ง
19
ญาณสมฺปนฺโน
วัดหัวดอน
20
กลฺยาณจิตฺโต
วัดโพนแพง
21
จกฺกวํโส
วัดหัวดอน
22
กิตฺติโสภโณ
วัดหัวเวียงรังษี
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1