• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมิสสฺโร
วัดพันทคีรี
2
อธิปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
3
คมฺภีรปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
4
อานนฺโท
วัดสร้างแห่
5
ปุญฺญนาโค
วัดราชกิจศิลาเหล็ก
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1