• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติสาโร
วัดจอมแจ้ง
2
ปญฺญาวฑฺโฒ
วัดศรีชมภูดาลัย
3
อตฺตทีโป
วัดอัมพวัน
4
อินฺทปญฺโญ
วัดธาตุศรีคุณ
5
เทวสุโภ
วัดโพธิ์ศรี
6
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์ศรี
7
จนฺทโชโต
วัดศรีบุญเรือง
8
รตฺตนปญฺโญ
วัดศรีเจริญสุข
9
มารชโย
วัดศรีชมภูดาลัย
10
ปภาโส
วัดสันติป่าช้านาโสก
11
สิริจนฺโท
วัดศรีชมภูดาลัย
12
กลฺยาโณ
วัดสระพังทอง
13
วิรสทฺโท
วัดกัณฑิศรีวราราม
14
เขมจาโร
วัดพระพุทธบาทจอมทอง
15
ธีรปญฺโญ
วัดศรีเจริญสุข
16
สุปภาโต
วัดเทพไพรวัลย์
17
โชติปญฺโญ
วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)
18
จิตฺตธมฺโม
วัดศรีชมภูดาลัย
19
เขมจาโร
วัดสระพังทอง
20
เตชธมฺโม
วัดสระพังทอง
21
มหาวีโร
วัดไทรงาม
22
อุปสโม
วัดสามโพธิ์คำ
23
คมฺภีรปญฺโญ
วัดทุ่งศรีมงคล
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1