• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวฑฺโฒ
วัดศรีชมภูดาลัย
2
มารชโย
วัดศรีชมภูดาลัย
3
ปภาโส
วัดสันติป่าช้านาโสก
4
สิริจนฺโท
วัดศรีชมภูดาลัย
5
โชติปญฺโญ
วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)
6
จิตฺตธมฺโม
วัดศรีชมภูดาลัย
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1