• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตสีโล
วัดศรีบุญเรือง
2
จรณฺธมฺโม
วัดดุษฎีคณิครบวรศรัทธาราม
3
รตนธโช
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
4
วิชาโต
วัดโสภณธรรมาราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1