• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมจาโร
วัดกลาง
2
ธมฺมวโร
วัดเจริญชัย
3
จิตญาโน
วัดเจริญศิลป์
4
โชติปญฺโญ
วัดสันติกาวาส
5
โชติมนฺโต
วัดเจริญชัย
6
ภทฺราวุโธ
วัดเจริญศิลป์
7
จนฺทวโร
วัดศรีมงคล
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1