• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมจาโร
วัดกลาง
2
ธมฺมวโร
วัดเจริญชัย
3
จิตญาโน
วัดเจริญศิลป์
4
โชติมนฺโต
วัดเจริญชัย
5
ภทฺราวุโธ
วัดเจริญศิลป์
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1