• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภทฺทจาโร
วัดโพนแก้ว
2
ธมฺมวโร
วัดศิริมงคล
3
กลฺยาโณ
วัดศิริมงคล
4
อธิปญฺโญ
วัดกองมะณี
5
ภูริปญฺโญ
วัดไตรภูมิ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1