• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสารโท
วัดมหธาตุ
2
ธมฺมทินฺโน
วัดกลาง
3
เมธวินฺโท
วัดมหาธาตุ
4
ธนปญฺโญ
วัดมหาธาตุ
5
โอภาโส
วัดมเหศรสุภาราม
6
อภิวฑฺฒโน
วัดมหาธาตุ
7
เตชวโร
วัดศรีชมชื่น
8
สุจิณฺโณ
วัดศรีบุญเรือง
9
วชิโร
วัดทุ่งประชานารถ
10
กิตติสัทโธ
วัดศรีบัวบาน
11
ฉวิวณฺโณ
วัดศิริพุทธธาราม
12
ธีรเมโธ
วัดโพนสวรรค์
13
กตปุญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
14
ญาณวีโร
วัดกกไฮ
15
โชติธมฺโม
วัดจอมศรี
16
เตชพโล
วัดกกต้อง
17
ตปคุโณ
วัดกลาง
18
สุทธจิตฺโต
วัดเมืองเก่า
19
อมรธมฺโม
วัดสระพังทอง
20
สุขิโต
วัดจอมศรี
21
วรจิตฺโต
วัดศรีบัวบาน
22
สุภชโย
วัดศรีชมชื่น
23
สมจิตฺโต
วัดราษฎร์อำนวย
24
วชิรเมโธ
วัดโพนสวรรค์
25
กิตฺติสาโร
วัดอดิศัยวนาราม
26
ฐานุตฺตโร
วัดมหาธาตุ
27
เขมปญฺโญ
วัดป่าปทุมวนาราม
28
ฐานากโร
วัดศรีคุณเมือง
29
สิริวุฑฺโฒ
วัดมหาธาตุ
30
ปญฺญาวชิโร
วัดมหาธาตุ
31
ฐานงฺกโร
วัดจอมศรี
32
วิชฺชากโร
วัดโพธิ์ศรี
33
ญาณวโร
วัดโพนสวรรค์
34
พุทธสาโร
วัดปทุมธรรมาราม
35
ถิรจิตฺโต
วัดสมสะอาด
36
กตสาโร
วัดจิตตสาโรศัทธาราม
37
วรญาโณ
วัดโอกาส
38
อาสโภ
วัดศรีโพธิ์ชัย
39
ญาณวีโร
วัดโพธิ์ศรี
40
ชยธมฺโม
วัดศิริพุทธาราม
41
จกฺกวํโส
วัดโพนสวรรค์
42
กตปุญฺโญ
วัดนาโพธิ์
43
โชติโก
วัดจอมศรี
44
ถาวิโร
วัดโคกกุง
45
สุเมโธ
วัดกกต้อง
46
ฐิตเมโธ
วัดโอกาส
47
ฐานิสฺสโร
วัดน้อยโพธิ์คำ
48
อิทฺธิเตโช
วัดศรีบัวบาน
49
ฐิตสีโล
วัดศรีคุณเมือง
50
เขมจิตฺโต
วัดวาปีปุณฑริการาม
ทั้งหมด 50 รายการ
1 / 1