• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานุตฺตโร
วัดสว่าง
2
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
3
รติโก
วัดนาหลวงอุดมธรรม
4
นิพฺภโย
วัดศรีสว่างอารมณ์
5
ปริปุณฺโณ
วัดทรายทอง
6
ภูริปญฺโญ
วัดศรีจอมมณี
7
จนฺทสโร
วัดนาอุดมวนาราม
8
ปญฺญาธโร
วัดปุญญานุสรณ์
9
ฐานวีโร
วัดเวฬุวัน
10
สุจิณฺโณ
วัดสว่างนิเวศน์
11
กิตฺติญาโณ
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
12
อธิจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
13
ธนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
14
สุปติฏฺฐิโต
วัดอรุณรัศมี
15
กิตฺติญาโณ
วัดธรรมรังษี
16
โชติวโร
วัดคามวาสี
17
กนฺตสีโล
วัดนิคมเกษตร
18
สุวินโย
วัดแจ้ง
19
อนนฺตวํโส
วัดสว่างชมพู
20
อติธมฺโม
วัดภูหินเรือ
21
อนุตฺตโร
วัดห้วยกอก
22
อภินนฺโท
วัดแจ้ง
23
ฐิติกโร
วัดทุ่งเว้า
24
สญฺญโม
วัดลัฏฐิกวัน
25
ปญฺญาพหุโล
วัดสว่างนิเวศน์
26
ขนฺติธมฺโม
วัดพระศรีมหาโพธิ์
27
ฐานสีโล
วัดโสภาราม
28
มหิสฺสโร
วัดหนองกระโซ่
29
ปริปุณฺโณ
วัดมณีศรีเจริญ
30
อุตฺตโม
วัดโพนไฮพัฒนาราม
31
อโสโก
วัดศรีใครทุ่ง
32
สํวโร
วัดอรัญญาวาส
33
สุเมธี
วัดสังวร
34
จารูวณฺโณ
วัดศรีนวนบุปผาราม
35
ฐานสีโล
วัดแสงสว่าง
36
หิริสมฺปนฺโน
วัดอัมพวัน
37
อิทฺธิเตโช
วัดขัวสูง
38
พรหมฺวโร
วัดอรัญญิกาวาส
39
ภทฺรเมธี
วัดสว่างชมพู
40
โอภาโส
วัดศรีมงคล
41
อิรญฺชโย
วัดนาขามวนาราม
42
ชินวโร
วัดประดิษฐาราม
43
อภินนฺโท
วัดราษฏ์สามัคคี
44
ปคุโณ
วัดเฉลิมชัย
45
อาสโภ
วัดโพธิ์ศรี
46
รตฺตวณฺโณ
วัดศรีสำราญ
47
อคฺคธมฺโม
วัดอรัญญิกาวาส
48
เตชปญฺโญ
วัดเทพชุมนุม
49
สุรจิตฺโต
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
50
สนฺตมโน
วัดศรีสุริยาราม
ทั้งหมด 165 รายการ
1 / 4