• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
2
กิตฺติญาโณ
วัดธรรมรังษี
3
สํวโร
วัดอรัญญาวาส
4
เตชปญฺโญ
วัดเทพชุมนุม
5
สนฺตมโน
วัดศรีสุริยาราม
6
สุภมฺโท
วัดอินทรนิมิตร
7
ตกฺขปญฺโญ
วัดศรีฐานธรรมิการาม
8
กาญจโน
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
9
สิริปญฺโญ
วัดเกษมสุข
10
สิริสมฺปนฺโน
วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์
11
เตชปญฺโญ
วัดสุวรรณาราม
12
ปญฺญาวุโธ
วัดอนุกชาติ
13
ติสฺสโร
วัดโพธิ์ศรี
14
สมจิตฺโต
วัดศิลาวิเวก
15
ธมฺมรํสี
วัดสุวรรณาราม
16
สุวิจิตฺโต
วัดป่าหนองหล่ม
17
ญาณธโร
วัดอนุกชาติ
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1