• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
2
เตชปญฺโญ
วัดเทพชุมนุม
3
สิริสมฺปนฺโน
วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์
4
ติสฺสโร
วัดโพธิ์ศรี
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1