• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานุตฺตโร
วัดสว่าง
2
รติโก
วัดนาหลวงอุดมธรรม
3
จนฺทสโร
วัดนาอุดมวนาราม
4
ปญฺญาธโร
วัดปุญญานุสรณ์
5
ฐานวีโร
วัดเวฬุวัน
6
อธิจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
7
โชติวโร
วัดคามวาสี
8
อนุตฺตโร
วัดห้วยกอก
9
มหิสฺสโร
วัดหนองกระโซ่
10
ฐานสีโล
วัดแสงสว่าง
11
อิรญฺชโย
วัดนาขามวนาราม
12
กุสฺลจิตฺโต
วัดคามวาสี
13
ชินวโส
วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
14
ปิยสีโล
วัดนาอุดมวนาราม
15
สมจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
16
ทีปธมฺโม
วัดปุญญานุสรณ์
17
ธีรวโร
วัดทรายไหลแจ้ง
18
ชยวุฑโฒ
วัดทรายไหลแจ้ง
19
อธิมุตฺโต
วัดดอนสวรรค์
20
นนฺทโร
วัดนาอุดมวนาราม
21
สติสมฺปนฺโน
วัดคำแสนสุข
22
โชติวโร
วัดทรายไหลแจ้ง
23
ฉนฺทกาโม
วัดปุญญานุสรณ์
24
จารุวณฺโณ
วัดประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
25
ปภาโส
วัดเหล่าต้นยม
26
จนฺทวํโส
วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
27
โสภณคุโณ
วัดเหล่าต้นยม
28
นนฺทสาโร
วัดนาอุดมวนาราม
29
กิตฺติสาโร
วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
30
ฐานวโร
วัดสุนทราราม
31
ปุสฺสวโร
วัดพุทโธธัมมธโร
32
ปญฺฑิโต
วัดสุรัตนาราม
33
วิสุทฺธิสาโร
วัดนาอุดมวนาราม
34
อรุโณ
วัดเหล่าต้นยม
35
อคฺคปญฺโญ
วัดคามวาสี
36
กตสาโร
วัดคามวาสี
ทั้งหมด 36 รายการ
1 / 1