• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทสโร
วัดนาอุดมวนาราม
2
ฐานวีโร
วัดเวฬุวัน
3
อิรญฺชโย
วัดนาขามวนาราม
4
ปิยสีโล
วัดนาอุดมวนาราม
5
ธีรวโร
วัดทรายไหลแจ้ง
6
ชยวุฑโฒ
วัดทรายไหลแจ้ง
7
อธิมุตฺโต
วัดดอนสวรรค์
8
นนฺทโร
วัดนาอุดมวนาราม
9
โชติวโร
วัดทรายไหลแจ้ง
10
นนฺทสาโร
วัดนาอุดมวนาราม
11
วิสุทฺธิสาโร
วัดนาอุดมวนาราม
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1