• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุจิณฺโณ
วัดสว่างนิเวศน์
2
กิตฺติญาโณ
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
3
สุปติฏฺฐิโต
วัดอรุณรัศมี
4
สุวินโย
วัดแจ้ง
5
อนนฺตวํโส
วัดสว่างชมพู
6
อติธมฺโม
วัดภูหินเรือ
7
อภินนฺโท
วัดแจ้ง
8
ฐิติกโร
วัดทุ่งเว้า
9
ปญฺญาพหุโล
วัดสว่างนิเวศน์
10
ฐานสีโล
วัดโสภาราม
11
ปริปุณฺโณ
วัดมณีศรีเจริญ
12
อโสโก
วัดศรีใครทุ่ง
13
สุเมธี
วัดสังวร
14
หิริสมฺปนฺโน
วัดอัมพวัน
15
พรหมฺวโร
วัดอรัญญิกาวาส
16
ภทฺรเมธี
วัดสว่างชมพู
17
โอภาโส
วัดศรีมงคล
18
ชินวโร
วัดประดิษฐาราม
19
อภินนฺโท
วัดราษฏ์สามัคคี
20
ปคุโณ
วัดเฉลิมชัย
21
อาสโภ
วัดโพธิ์ศรี
22
อคฺคธมฺโม
วัดอรัญญิกาวาส
23
สุรจิตฺโต
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
24
สิริสาโร
วัดสว่าง
25
วิสุทธิสาโร
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
26
นรินโท
วัดศรีบุญเรือง
27
จกฺกวโร
วัดสว่างชมพู
28
กนฺตสีโล
วัดมาลา
29
ปชฺโชโต
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
30
วชิรเมธี
วัดที่พักสงฆ์สระศรีสำราญ
31
โสภโณ
วัดศรีบุญเรือง
32
สุจิตโต
วัดโนนสวรรค์เจริญสุข
33
กนฺตสีโล
วัดสว่างบุรมย์
34
ฉนฺทธมฺโม
วัดที่พักสงฆ์อ่างห้วยสิงห์
35
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดศรีบุญเรือง
36
อคฺคธมฺโม
วัดเทพนิมิตร
37
พทฺธสีโล
วัดแจ้ง
38
ปิยวฑฺฒโน
วัดยอกแก้วศรีวิชัย
39
อินฺทปญฺโญ
วัดอรุณรัศมี
40
อินฺทปญฺโญ
วัดอรุณรัศมี
41
จารุธมฺโม
วัดแจ้ง
42
ปทีโป
วัดอรัญญิกาวาส
43
ธมฺมวโร
วัดหลักสอง
44
ธมฺมวโร
วัดโนนสวรรค์เจริญสุข
45
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดกาญจนะประดิษฐ์
46
โชติโก
วัดป่าบำเพ็ญธรรม
47
อภินนฺโท
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
48
ติกฺขปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
49
ยสินฺทโร
วัดนันทวนาราม
50
เตชธโร
วัดราษฎร์สามัคคี
ทั้งหมด 60 รายการ
1 / 2