• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
2
ธมฺมทีโป
วัดบ้านแปะ
3
สุเมโธ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
4
สุภโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
5
กิจฺจวฑฺฒโณ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
6
กิตฺติญาโณ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
7
ฐานธมฺโม
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
8
ฐานวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
9
กิตติปุญฺโญ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
10
ยสิสฺสโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
11
ฐิตจิตโต
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
12
ธมฺมทตฺโต
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
13
ธมฺมทินโน
วัดโมคคัลลาน
14
โอภาโส
วัดหนองอาบช้าง
15
จนฺทโสภโณ
วัดข่วงเปาใต้
16
พุทฺธสาโร
วัดโรงวัว
17
ปญฺญาวชิโร
วัดหนองคัน
18
กิตติญาโณ
วัดหาดนาค
19
อตตรกฺโข
วัดสบแจ่ม
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1