• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยฺยเมธี
วัดดับภัย
2
สีลโชโต
วัดดอกม่วงคำ
3
กนฺตปญฺโญ
วัดพระนอนสบคาบ
4
กนฺตธมฺโม
วัดอาศรมห้วยลึก
5
ลาภสมฺปนฺโน
วัดสว่างมงคล
6
สนฺติกโร
วัดสะอาดชัยศรี
7
อานนฺโท
วัดม่วงคำ
8
สุตฺตธมฺโม
วัดอินทาราม
9
ภทฺทราวุโธ
วัดพระนอนสบคาบ
10
ภูรีวฑฺฒโน
วัดพระนอนสบคาบ
11
สนฺตมโน
วัดนาหวาย
12
ฐิตปสาโท
วัดห้วยเป้า
13
สุภัทโท
วัดถ้ำเชียงดาว
14
สุรปญฺโญ
วัดดอนศรีสะอาด
15
สุฐาโน
วัดศรีโสดา
16
กิตตฺติญาโณ
วัดสว่างมงคล
17
เขมจารี
วัดปางมะกง
18
อติสฺโย
วัดเชียงยืน
19
ปิยธมฺโม
วัดห้วยเป้า
20
สนฺตจิตฺโต
วัดแม่อีด
21
อนามโย
วัดถ้ำเชียงดาว
22
กิตฺติปญฺโญ
วัดดอนศรีสะอาด
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1