• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สีลโชโต
วัดดอกม่วงคำ
2
สนฺติกโร
วัดสะอาดชัยศรี
3
ฐิตปสาโท
วัดห้วยเป้า
4
เขมจารี
วัดปางมะกง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1