• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดมหิงสาวาส
2
จิตปุญฺโญ
วัดอาศรมป่าหนา
3
กลฺยาณเมธี
วัดทาน้ำงาม
4
เตชธมฺโม
วัดดวงดี
5
ธมฺมทินฺโน
วัดป่าไม้แดง
6
ปญญาวชิโร
วัดศรีดงเย็น
7
ถิรปุญฺโญ
วัดศรีดงเย็น
8
ปญญาวุฑโฒ
วัดหมื่นล้าน
9
กตธมฺโม
วัดกิ่วจำปี
10
-
วัดทรายขาว
11
จนฺทวํโส
วัดเชียงหมั้น
12
ธมฺมเสฏโฐ
วัดสันทราย
13
ปภสฺสโร
วัดป่างิ้ว
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1