• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทธิญาโณ
วัดวาลุการาม
2
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
3
อนุตฺตโร
วัดศรีโสดา
4
ภทฺทวฑฺฒนจารี
วัดบ้านถ้ำ
5
สุชาโต
วัดปางไฮ
6
ฐิตวฑฺฒโณ
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ
7
ปญฺญาวชิโร
วัดมหาวนาภิมุข
8
จารุธมฺโม
วัดใหม่มงคลชัย
9
อคฺคธมฺโม
วัดโป่งน้ำร้อน
10
พุทฺธสาโร
วัดดอยปล่อยนก
11
ภทฺทรเมธี
วัดน้ำแพร่
12
วชิรญาณพาที
วัดวังธาร
13
สิริวฑฺฒเมธี
วัดสุวรรณฉิมพลี
14
เขมธมฺโม
วัดสันต้นม่วงเหนือ
15
ญาณเมธี
วัดบ้านถ้ำ
16
ญาณวิจิตฺตปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
17
จนฺทรํสี
วัดกำแพงหิน
18
อนุตฺตโร
วัดสุขวิเวการาม
19
-
วัดแม่ฮ้อยเงิน
20
วุฑฺฒิจารี
วัดกัญจน์นิธยาราม
21
สุทฺธิญาโณ
วัดถาวรรังษี
22
เขมปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
23
ชินวํโส
วัดป่าเหมือด
24
กิตฺติญาโณ
วัดดอยจอมแจ้ง
25
กนตฺสีโล
วัดกัญจน์นิธยาราม
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1