• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตฺตปุญโญ
วัดเสาหิน
2
สุทธิญาโณ
วัดป่าคา
3
ชยานนฺโท
วัดคยานุสิทธิ์
4
สิริมงฺคโล
วัดไชยมงคล
5
ปญฺญาวชิโร
วัดปางปอย
6
ถิรจิตฺโต
วัดต้นรุง(จองตา)
7
ฐิตเวที
วัดศรีบุญเรือง
8
สิริภทฺโท
วัดสันป่าสัก
9
ธีรปัญโญ
วัดศรีมงคล
10
ธมฺมจารี
วัดป่าไม้แดง
11
สิริจนฺโท
วัดศรีมงคล
12
กนฺตสีโล
วัดโสภณาราม
13
จนฺทวํโส
วัดธัมมิกาวาส
14
ปญฺญาวโร
วัดเทพประสิทธิ์(ปางสัก)
15
กิตฺติวณฺโณ
วัดปัณณาราม(ต้นหนุน)
16
กิตฺติวณฺโณ
วัดเทพอำนวย
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1