• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดหมื่นตูม
2
-
วัดหมื่นตูม
3
กุลวฑฺฒโน
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
4
สุทธเมธี
วัดสันโป่ง
5
จิรวฑฺฒโน
วัดสันป่าเหลียง
6
ถิรจิตฺโต
วัดอุโมงค์
7
ปญญาวชิโร
วัดสวนดอก
8
โสภณฺจิตฺโต
วัดโลกโมฬี
9
อรุโณ
วัดพระสิงห์
10
ปญฺญาปโชโต
วัดพระสิงห์
11
วชิรปญฺโญ
วัดวังสิงห์คำ
12
สิริสมฺปนฺโน
วัดฟ้าฮ่าม
13
สิริปญฺโญ
วัดเจ็ดยอด
14
สิริสุวณฺโณ
วัดสันทรายต้นกอก
15
ธนปาโล
วัดฝายหิน
16
สิริธมฺโม
วัดข่วงสิงข์
17
รตนวโร
วัดแสนเมืองมาหลวง
18
วฒนญาโณ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
19
สุนทรเมธี
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
20
ปุญฺญงฺกุโร
วัดบวกครกหลวง
21
ถาวโร
วัดเจ็ดยอด
22
ปญฺญาวุฒโฒ
วัดโป่งน้อย
23
กุสลินฺธโร
วัดสวนดอก
24
สคฺคพุทฺธิ
วัดนิวาสไพรสณฑ์
25
ฐิตธมฺโม
วัดหางดง
26
อติกทฺโท
วัดพระสิงห์วรวิหาร
27
ยติโก
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
28
โกวิโท
วัดโป่งน้อย
29
ธยฺมงคโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
30
โสตฺถิโก
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
31
อาภัสฺสรเมธี
วัดดับภัย
32
ปิยธมฺโม
วัดพันอ้น
33
คมฺภีรเมธี
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
34
สุมงฺคโล
วัดสันป่าเหลียง
35
กิตติธีโร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
36
กิตฺติวิสุทฺโธ
วัดศรีโสดา
37
จนฺทสโร
วัดป่าพร้าวใน
38
กิติภทฺโท
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
ทั้งหมด 38 รายการ
1 / 1