• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดหมื่นตูม
2
-
วัดหมื่นตูม
3
สุทธเมธี
วัดสันโป่ง
4
อรุโณ
วัดพระสิงห์
5
ปญฺญาปโชโต
วัดพระสิงห์
6
รตนวโร
วัดแสนเมืองมาหลวง
7
โกวิโท
วัดโป่งน้อย
8
อาภัสฺสรเมธี
วัดดับภัย
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1