• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญญาวชิโร
วัดสวนดอก
2
สิริสมฺปนฺโน
วัดฟ้าฮ่าม
3
วฒนญาโณ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
4
อติกทฺโท
วัดพระสิงห์วรวิหาร
5
จนฺทสโร
วัดป่าพร้าวใน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1