• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริปญฺโญ
วัดเจ็ดยอด
2
สิริธมฺโม
วัดข่วงสิงข์
3
ถาวโร
วัดเจ็ดยอด
4
ธยฺมงคโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
5
กิติภทฺโท
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1