• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรวโร
วัดห้วยผักกูด
2
ปุญฺญวํโส
วัดบ้านมืดหลอง
3
เอกคฺคจิตฺโต
วัดบุปผาราม
4
คุณานนฺโท
วัดบุปผาราม
5
อานันโท
วัดอาศรมบ้านห้วยขมิ้นนอก
6
จตฺตมโล
วัดสองยอด
7
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านเหล่า
8
ผลญาโณ
วัดอาศรมพระบัณฑิตอาสา
9
ธมฺมรตฺตโน
วัดบุปผาราม
10
วิชฺชาโร
วัดแม่ขี้มูกน้อย
11
สุมงฺคโล
วัดบ้านแม่มุ
12
ชยาภินนฺโท
วัดบ้านทัพ
13
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดแม่ปาน
14
ญาณสํวโร
วัดศรีโสดา
15
ปภสฺสโร
วัดอาศรมพระบัณฑิตอาสาบ้านพุยเหนือ
16
อธิปญฺโญ
วัดกู่
17
อภิวฑฺฒโน
วัดห้วยริน
18
ธมฺมสุนฺทโร
วัดพร้าวหนุ่ม
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1