• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปัญญาวฑโฒ
วัดปางไม้แดง
2
เอกวิริโย
วัดหนองบัว
3
ณาณสํวโร
วัดปากทาง
4
วชิรญาโณ
วัดม่วงคำ
5
จิตโสภโณ
วัดท่าข้าม
6
สจฺจวโร
วัดปางมะกล้วย
7
เตชปญฺโญ
วัดหนองบัว
8
อิสฺสรญาโณ
วัดลัฏฐิวัล(พระนอนตาล)
9
จนฺทวํโส
วัดบ้านช้าง
10
ธีรยุตโต
วัดโลกโมฬี
11
ญาณวิสุทฺธิเมธี
วัดหนองบัว
12
จิตฺตสํวโร
วัดสันป่ายาง
13
เมธาวี
วัดหนองบัวน้อย
14
ธมฺโชโต
วัดช่อแลพระงาม
15
อินทวณฺโน
วัดแม่นาป้าก
16
สุจิตฺโต
วัดนาเม็ง
17
สนฺติกโร
วัดท่าข้าม
18
นริสฺสโร
วัดแม่กะหลวง
19
เขมรโต
วัดร่ำเปิง
20
จนฺทวํโส
วัดหนองหล่ม
21
ชวนปญฺโญ
วัดเหล่าก๋อง
22
ธีรภทฺโท
วัดร่ำเปิง
23
สุวโจ
วัดสันป่าสัก
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1