• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เอกวิริโย
วัดหนองบัว
2
เตชปญฺโญ
วัดหนองบัว
3
ธีรยุตโต
วัดโลกโมฬี
4
ญาณวิสุทฺธิเมธี
วัดหนองบัว
5
สุจิตฺโต
วัดนาเม็ง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1