• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รกฺขิโต
วัดมหาวนาภิมุข(แม่จ้อง)
2
เขมจารี
วัดมณีประดิษฐ์
3
นนฺทเมโท
วัดพระนอนขอนม่วง
4
เขมจารี
วัดดวงดี
5
สิรินฺธโร
วัดดอนแก้ว
6
ธมฺมโชโต
วัดเจดียสถาน
7
วิสุทฺธิญาโณ
วัดพระธาตุจอมแตง
8
ขนฺติธมฺโม
วัดป่าดาราภิรมณ์
9
ฐานสมฺปนฺโน
วัดสว่างบรรเทิง
10
ปัญญาวุฑโฒ
วัดมณีประดิษฐ์
11
ธีรวํโส
วัดดวงดี
12
วิชโย
วัดหนองปันเจียง
13
ฐิตวฑฺฒโน
วัดดอนแก้ว
14
ธมฺมรโต
วัดต้นส้านสามัคคี
15
ปญฺญาวชิโร
วัดสว่างเพชร
16
วุฑฒิเมธี
วัดพระนอน(ขอนม่วง)
17
ปญฺญาธโร
วัดบวกจั่นวนาราม
18
ชุติปญฺโญ
วัดโสภณาราม
19
อินฺทวีโร
วัดร่มไทยคำ
20
อธิปญฺโญ
วัดพระนอนขอนม่วง
21
กิตฺติญาโณ
วัดฟ้าฮ่าม
22
โสภณเมธี
วัดศรีชมพู
23
รตนวณฺโณ
วัดพระนอน
24
คุณสังวโร
วัดเภรีพิชัย
25
ผาสุกวิหาโร
วัดสว่างบรรเทิง
26
วชรญาณเมธี
วัดปิยาราม
27
ปญฺญาวฑฺฒโณ
วัดบ้านโฮ่งใน
28
สุวณฺโณ
วัดอุดมชัยราษฎร์
29
ญาณจารี
วัดอุดมชัยราษฎ์
30
ทนฺตจิตฺโต
วัดปิยาราม
31
ญาณวีโร
วัดทรายมูล
ทั้งหมด 31 รายการ
1 / 1