• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวิสุทฺธี
วัดศิริษัยนิมิตร
2
โอภาโส
วัดชัยมงคล
3
สุธีโร
วัดสบวิน
4
อุตฺตมสกฺโข
วัดห้วยแก้ว
5
วรปญฺโญ
วัดป่าแดด
6
สิลสํวโร
วัดดอยสัพพัญญู
7
คมฺภีโร
วัดดอยสัพพัญญู
8
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดชัยมงคล
9
จนฺทูปโม
วัดรังษีสุทธาราม
10
อินทวณฺโน
วัดใหม่สวรรค์
11
ทีปธมฺโม
วัดจำลอง
12
ติกฺขปญฺโญ
วัดดอนปิน
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1