• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โอภาโส
วัดชัยมงคล
2
สิลสํวโร
วัดดอยสัพพัญญู
3
คมฺภีโร
วัดดอยสัพพัญญู
4
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดชัยมงคล
5
จนฺทูปโม
วัดรังษีสุทธาราม
6
อินทวณฺโน
วัดใหม่สวรรค์
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1