• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณวีโร
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
2
กิตฺติวฑฺฒโณ
วัดพระธาตุสบฝาง
3
จารุวํโส
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
4
มหาวีรโย
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
5
กมโล
วัดห้วยน้ำเย็น
6
ถาวโร
วัดสันต้นดู่
7
กิตฺติเมธี
วัดหาดชมพู
8
วิสุทฺโธ
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1