• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวุฒโท
วัดอุทัยธาราม
2
จนฺทวํโส
วัดมะคายอน
3
อุตฺตมสกฺโก
วัดแม่แพม
4
อธิปุญฺโญ
วัดอุทัยธาราม
5
สิริจนฺโท
วัดห้วยหก
6
จิตฺตทนฺโต
วัดมงคลชัยยาราม
7
วิสุทฺโธ
วัดกองลม
8
วิสุทฺโธ
วัดกองลม
9
กิตฺติญาโณ
วัดกองลม
10
คมฺภีรปญฺโญ
วัดห้วยไคร้
11
สีลสฺปนฺโน
วัดหนองกอก
12
สีลสมฺปนฺโน
วัดหนองกอก
13
จนฺทาโภ
วัดกำแพงใหม่
14
จนฺทธมฺโม
วัดกองลม
15
อภิสกฺโก
วัดศรีโสดา
16
สุธีโร
วัดห้วยไคร้
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1