• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทวํโส
วัดมะคายอน
2
วิสุทฺโธ
วัดกองลม
3
คมฺภีรปญฺโญ
วัดห้วยไคร้
4
สีลสฺปนฺโน
วัดหนองกอก
5
สีลสมฺปนฺโน
วัดหนองกอก
6
สุธีโร
วัดห้วยไคร้
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1