• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวุฒโท
วัดอุทัยธาราม
2
อธิปุญฺโญ
วัดอุทัยธาราม
3
จิตฺตทนฺโต
วัดมงคลชัยยาราม
4
วิสุทฺโธ
วัดกองลม
5
จนฺทธมฺโม
วัดกองลม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1