• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมกาโม
วัดสันก้างปลา
2
ฐิตมงฺคโล
วัดป่าตาล
3
ปญฺญวิชโย
วัดร้อยพร้อม
4
จิตฺตกาโร
วัดสันกำแพง
5
ชินวํโส
วัดย่าพาย
6
ขตติยเมธี
วัดสันก้างปลา
7
ชยวุฑฺโฒ
วัดอัมพวัน
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1