• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถิรปุญฺโญ
วัดศรีงาม
2
อาภสฺสโร
วัดพระธาตุจอมกิตติ
3
ฐิตสาโร
วัดหัวฝาย
4
ฐิตปญฺโญ
วัดต้นจันทน์
5
สุทสฺสโน
วัดหนองบัวเธียรสิริ
6
คุณากโร
วัดหนองมะจับ
7
อตฺตทนฺโต
วัดบ้านโป่ง
8
สิริปญฺโญ
วัดแม่ย่อย
9
สุภจาโร
วัดศรีทรายมูล
10
สิริวฑฺฒโน
วัดสันป่าค่าง
11
วิสุทฺโธ
วัดสันทรายมูล
12
วิสุทธสีโล
วัดเชตุพน
13
อาภสฺสโร
วัดบ้านโป่ง
14
ฐานิโย
วัดพระเจดีย์
15
ภูริจิตโต
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
16
ปคุโณ
วัดหนองบัวเธียรสิริ
17
ฐานกโร
วัดสันทรายมูล
18
นิติธโร
วัดป่าเหมือด(สันทราย)
19
ญาณโสภโณ
วัดเมืองขอน
20
สุทฺธสีโล
วัดสันป่าสัก
21
อาทิจฺจวํโส
วัดศรีทรายมูล
22
อชิโต
วัดเมืองวะ
23
เตชปญฺโญ
วัดฟ้ามุ่ย
24
ฐิตวิริโย
วัดเมืองเล็น
25
ชีวสุทฺโธ
วัดบ้านโป่ง
26
กนฺตจาโร
วัดแม่แก้ดน้อย
27
มนุญฺโญ
วัดหลักพัน
28
กลฺยาณธมฺโม
วัดเมืองวะ
29
กลฺลยาณวุฑฺโฒ
วัดท่าเรือน
30
ญาณวโร
วัดแม่โจ้
31
มนสฺสธมฺโม
วัดหนองแหย่ง
32
กิตฺติโสภโณ
วัดสันคะยอม
ทั้งหมด 32 รายการ
1 / 1