• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตปญฺโญ
วัดต้นจันทน์
2
สุภจาโร
วัดศรีทรายมูล
3
อาทิจฺจวํโส
วัดศรีทรายมูล
4
เตชปญฺโญ
วัดฟ้ามุ่ย
5
กลฺลยาณวุฑฺโฒ
วัดท่าเรือน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1