• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินทฺปญฺโญ
วัดมงคลทุ่งแป้ง
2
โสภณจิตฺโต
วัดป่าเดื่อ
3
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
4
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
5
ปุญฺญาคโม
วัดห้วยส้ม
6
วรพโล
วัดสามหลัง
7
อคฺคจิตฺโต
วัดศรีปันเงิน
8
ทีฆายุโก
วัดต้นโชค
9
สนฺตมนสฺสิสฺโส
วัดอุโบสถ
10
จิตฺตสํวโร
วัดมะขุนหวาน
11
สิริสาโร
วัดต้นผึ้ง
12
ฐิตเมโธ
วัดอินทวิชัย
13
ฐิตโสภโณ
วัดป่าสัก
14
จตฺตาลโย
วัดท้องฝาย
15
วิสุทฺธิธารี
วัดสันคะยอม
16
ธีรวุฑโฒ
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
17
ณฏฺฐวุฒฺโฒ
วัดสันคะยอม
18
กิตตฺติสทฺโท
วัดกิ่วแลน้อย
19
ชยาภิรโต
วัดต้นงิ้ว
20
ปญฺญาธโร
วัดน้ำบ่อหลวง
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1