• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
2
ฐิตเมโธ
วัดดอนแก้ว
3
ปุณฺณวุฑฺโฒ
วัดดวงดี
4
ปณฺฑิตธมฺโม
วัดสารภี
5
อภิเมธี
วัดบวกครกเหนือ
6
มหาคมฺภีรวํโส
วัดศรีบุญเรือง
7
กนฺตสีโล
วัดทุ่งขี้เสือ
8
สิทฺธตฺโถ
วัดศรีคำชมภู
9
อภินนฺโท
วัดป่าเดื่อ
10
จิรธมฺมปญโญ
วัดแม่ฮ้อยเงิน
11
ปญญาณวุฑฒี
วัดหนองป่าแสะ
12
คุณธมฺโม
วัดย่าพาย
13
ธมฺมวโร
วัดป่างิ้ว
14
ญาณวีโร
วัดเชียงแสน
15
พรฺหมฺญาโณ
วัดนันทาราม
16
ภูริวฑฺฒโก
วัดป่าเดื่อ
17
มหาปรกฺกโม
วัดกู่เสือ
18
รตนเมธี
วัดบุบผาราม
19
ฉนฺทจารี
วัดท่าใหม่อิ
20
จนฺทสโร
วัดสารภี
21
ธนปญฺโญ
วัดป่าเดื่อ
22
ภูริปญฺโญ
วัดกู่เสือ
23
ฐิตญาโณ
วัดหนองแฝก
24
กิตฺติโสภโณ
วัดป่าสา
25
สีลธโร
วัดเทพาราม
26
สิริภทฺโท
วัดเวฬุวัน
ทั้งหมด 26 รายการ
1 / 1