• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดบ้านฟ่อน
2
อาภทฺธโร
วัดท้าวบุญเรือง
3
ญาณเมธี
วัดสอาดกุญชร
4
สุเมธโส
วัดหางดง
5
อารยธมฺโม
วัดศรีลังกา
6
สิริมงฺคโล
วัดช่างคำ
7
สิริภทฺโท
วัดร้อยจันทร์
8
ณฏฺฐิโก
วัดหนองตอง
9
ธมฺมจารี
วัดโขงขาว
10
สุทธปญฺโญ
วัดศรีทรายมูล
11
นฺนทธมฺมิโก
วัดร้อยจันทร์
12
ณฏฺฐภทฺโท
วัดมะขุนหวาน
13
สิรินฺธโร
วัดจอมคีรี
14
อินฺทรปญฺโญ
วัดต้นแก้ว
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1