• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยาภิณณฺโท
วัดนาฟ่อน
2
โฆสธมฺโม
วัดแม่สะนาม
3
อคฺคจิตฺโต
วัดบ่อพะแวน
4
สญฺญจิตฺโต
วัดทุ่งโป่ง
5
สิริภทฺโท
วัดพระเจ้าโท้
6
สุทฺธิญาโณ
วัดบ้านขุน
7
ติกฺขญาโณ
วัดอินทาราม
8
วีตโรโค
วัดบ้านขุน
9
กิตติปญฺโญ
วัดอินทาราม
10
สํวฑโฒ
วัดแม่สะนาม
11
อาทิจฺจวํโส
วัดนาฟ่อน
12
กุลวีริโย
วัดบ้านขุน
13
อุปลคุโณ
วัดวังกอง
14
ปิยธมฺโม
วัดบ่อพะแวน
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1