• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยาภิณณฺโท
วัดนาฟ่อน
2
โฆสธมฺโม
วัดแม่สะนาม
3
อคฺคจิตฺโต
วัดบ่อพะแวน
4
สุทฺธิญาโณ
วัดบ้านขุน
5
วีตโรโค
วัดบ้านขุน
6
สํวฑโฒ
วัดแม่สะนาม
7
อาทิจฺจวํโส
วัดนาฟ่อน
8
อุปลคุโณ
วัดวังกอง
9
ปิยธมฺโม
วัดบ่อพะแวน
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1