• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิชโย
วัดห้วยไร่
2
เตชธโร
วัดพระธาตุแอ่ว
3
รตนโชโต
วัดบ้านตอง
4
-
วัดห้วยห้าง
5
สนฺตจิตฺโต
วัดพระธาตุดอยกวางคำ
6
สิริธโร
วัดพระธาตุแอ้ว
7
ขนฺติโก
วัดป่าก่อ
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1