• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อริยวํโส
วัดสันต้นค่า
2
ภูริวฑฺฒโก
วัดปากกอง
3
ปญฺญาวุโธ
วัดสันต้นค่า
4
ชาตเมธี
วัดปากกอง
5
-
วัดป่าตาล
6
ธนวํโส
วัดป่าค่าง
7
เตชธมฺโม
วัดสันต้นค่า
8
จิตฺตวุฒฺโฑ
วัดปากกอง
9
วชิรญาโณ
วัดศรีชัยชุม
10
อตฺตทีโป
วัดสันต้นม่วง
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1