• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อริยวํโส
วัดสันต้นค่า
2
ภูริวฑฺฒโก
วัดปากกอง
3
ปญฺญาวุโธ
วัดสันต้นค่า
4
ชาตเมธี
วัดปากกอง
5
-
วัดป่าตาล
6
เตชธมฺโม
วัดสันต้นค่า
7
จิตฺตวุฒฺโฑ
วัดปากกอง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1