• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เอกวฑฺฒโน
วัดห้วยน้ำดิบ
2
กาบศรี
วัดกู่ขาว
3
ธมฺมสาโร
วัดสันเจดีย์
4
อภินนฺโท
วัดกู่ขาว
5
ปุณฺณทตฺโต
วัดห้วยห้า
6
สุทฺธสีโร
วัดป่าดำ
7
นนฺทภาณี
วัดห้วยกาน
8
ธีรภทฺโท
วัดป่าป๋วย
9
ภทฺราวุโธ
วัดโพธิมงคล
10
ธมฺมจารี
วัดสันเจดีย์
11
ติกฺขญาโณ
วัดห้วยกาน
12
ธีรวฑฺฒโน
วัดบ้านโอ่งหลวง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1