• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิญาโณ
วัดพระเจ้าตนหลวง
2
อิทฺธาคโม
วัดดอยแดน
3
ฐิติโก
วัดทุ่งโปร่ง
4
จิรสิทฺโธ
วัดม่วงโตน
5
ภทฺธาจาโร
วัดพระเจ้าตนหลวง
6
อตฺถกาโม
วัดทุ่งโปร่ง
7
เทวสิริ
วัดปทุมสราราม
8
อติพโล
วัดธุดงคสถานบ้านโฮ่ง
9
แสงเงินชัย
วัดทุ่งโป่ง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1