• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยโสธโร
วัดดอนหลวง
2
ถิรสํวโร
วัดแม่แรง
3
ขนฺติโก
วัดก่อม่วง
4
อิสฺสรญาโณ
วัดบ้านล้อง
5
จนฺทวณโณ
วัดสันกำแพง
6
นาถสีโล
วัดสุวรรวิหาร
7
ฐิตปญฺโญ
วัดพานิชสิทธิการาม
8
ถาวโร
วัดโปร่งรู
9
กิตฺติสกฺโก
วัดเจดีย์สามยอด
10
เขมานนฺโท
วัดอินทขิล
11
สุขวฑฺฒโก
วัดป่าบุก
12
กิตฺติโสภณเมธี
วัดสะปุ๋งน้อย
13
ยสวฑฺฒโน
วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว
14
กนฺตสีโล
วัดต้นธง
15
ปภฺสสโร
วัดป่าซางงาม
16
ถาวรสทฺโธ
วัดสุวรรวิหาร
17
ธมฺมาภินนฺโท
วัดช้างค้ำ
18
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดโปร่งรู
19
เมธีปชฺโชโต
วัดหนองเจดีย์
20
จนฺทธีโร
วัดสะปุ่งน้อย
21
คุณวีโร
วัดดอนตอง
22
อธิปญฺโญ
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
23
ปญฺญาวชิโร
วัดป่าสีเสียด
24
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านดอนน้อย
25
ยสวฑฺฒโณ
วัดดอนน้อย
26
กุนา
วัดสุวรรณวิหาร
27
สุจิตโต
วัดมะกอก
28
จารุวณฺโณ
วัดสุวรรวิหาร
29
นนฺทิโย
วัดหนองยวง
30
อาจารี
วัดท่าตุ้ม
31
กลฺยาณธฒฺโม
วัดป่าแดด
32
สิริวฑฺฒโน
วัดต้นแก้วอธิวราราม
33
ขนฺติธโร
วัดป่าเหียง
34
ชยาภรโณ
วัดหนองผาขาว
35
สุทฺธจิตฺโต
วัดธรรมสังเวส
ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 1